studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych

Instytut Anglistyki zaprasza do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych z tłumaczeń specjalistycznych.

   

Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych
pod auspicjami Instytutu Anglistyki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Adresaci

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pracą w charakterze tłumacza przysięgłego, tłumacza w Unii Europejskiej, osób pracujących z językiem oraz w języku branżowym, a także w tak specjalistycznym środowisku pracy jak tłumaczenia audiowizualne.

Cel

 • (i) zapoznanie uczestników z obowiązującymi normami prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu tłumacza;
 • (ii) zapoznanie uczestników z normami zwyczajowymi i konwencjami tłumaczeniowymi w pracy:

ü        tłumacza przysięgłego (studia podyplomowe z tłumaczeń uwierzytelnionych i prawniczych),

ü       tłumacza specjalistycznego/ branżowego (studia podyplomowe z tłumaczeń unijnych i technicznych),

ü       dialogisty (studia podyplomowe z tłumaczeń audiowizualnych);

 • (iii) wykształcenie praktycznych umiejętności tłumaczenia materiałów oraz dokumentów z szerokiego zakresu tłumaczeń specjalistycznych: dokumentów sądowych, prawnych, umów handlowych, dyrektyw UE; jak również materiałów audiowizualnych dla specyficznego odbiorcy (kino, TV, reklama).
 • (iv) estetyka tłumaczenia oraz wykształcenie dobrych nawyków we współpracy ze zleceniodawcami.

Tematyka i organizacja zajęć

Program obejmuje 240 godzin zajęć dydaktycznych, w tym interaktywne zajęcia ogólne dla wszystkich uczestników, obejmujące teorię przekładu oraz terminologię specjalistyczną, konwersatoria na temat specyfiki pracy tłumacza, jak również warsztaty praktyczne w ramach poszczególnych specjalizacji tematycznych (do wyboru przed rozpoczęciem studiów), które obejmują:

˜         tłumaczenia uwierzytelnione i prawnicze

blok poświęcony specyfice pracy tłumacza przysięgłego zarówno z teoretycznego jak i praktycznego i technicznego punktu widzenia. Zajęcia prowadzone przez praktykujących tłumaczy przysięgłych.

˜         tłumaczenia unijne i techniczne

blok poświęcony specyfice pracy tłumacza w Unii Europejskiej, wymogom dla kandydatów na tłumaczy w Unii i praktyce tłumaczenia w warunkach unijnych. Zajęcia prowadzone przez tłumaczy ustnych i pisemnych z doświadczeniem unijnym.

˜         tłumaczenia audiowizualne NOWOŚĆ!

blok obejmujący m.in. tłumaczenia filmowe w formie napisów, wersji lektorskiej i dubbingu w filmach dla dzieci. Warsztaty obejmują także tłumaczenia specjalistyczne dla osób niesłyszących oraz niewidomych. Spotkania prowadzone przez tłumaczy opracowujących na co dzień materiały na potrzeby telewizji i kina.

Pozostałe zajęcia na wszystkich specjalizacjach obejmują:

 • warsztaty na platformie e-learningowej, kształcące umiejętności poruszania się w nowoczesnym interaktywnym systemie wymiany informacji;
 • dwusemestralny kurs z narzędzi komputerowego wspomagania pracy tłumacza (CAT Tools), stanowiących niezbędny warsztat tłumacza specjalistycznego lub kurs z oprogramowania wspomagającego tłumaczenie audiowizualne w formie napisów;
 • wykłady gościnne prowadzone przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie, dające studentom możliwość zapoznania się z terminologią polsko-angielską i realną specyfiką pracy w konkretnych warunkach zawodowych.

Ponadto, absolwentom kierunków innych niż filologia angielska lub lingwistyka stosowana oferujemy wstępny intensywny kurs tłumaczeniowy (wrzesień-październik) w postaci warsztatów obejmujących szeroki zakres praktycznych zagadnień związanych z tłumaczeniem.

Uczestnikom studiów proponujemy również atrakcyjne praktyki/ staż w agencjach tłumaczeniowych, we współpracy z GetIt, InterKontakt, i in.

Warunki ukończenia studiów

uzyskanie oceny pozytywnej w ramach poszczególnych zajęć i wykładów podczas studiów, w tym pozytywne zaliczenie min. 90% zajęć w bloku tłumaczeń przysięgłych i prawniczych.

Kadra nauczająca

Zespół młodych, prężnych dydaktyków i praktyków z doświadczeniem w dziedzinie przekładu specjalistycznego, wspomagany przez kadrę profesorską, autorytety z dziedziny językoznawstwa i przekładoznawstwa. Pracownicy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, a także specjaliści z dziedziny prawa unijnego, ekonomiści, tłumacze przysięgli i unijni oraz tłumacze pracujący w środowisku audiowizualnym, rekomendowani przez Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych STAW.

Kierownik studiów

dr Joanna Janecka, absolwentka Instytutu Anglistyki UW na specjalizacji przekładoznawczej (mgr) i językoznawczej (dr), tłumacz przysięgły, dydaktyk, teoretyk i praktyk przekładu. Jej zainteresowania zawodowe obejmują wybrane zagadnienia językoznawstwa i przekładoznawstwa stosowanego i teoretycznego. Obecnie koncentruje się na języku specjalistycznym oraz językowej analizie diachronicznej i synchronicznej różnic między oryginałem a przekładem, zarówno intra- jak i linterlingwalnym. Prowadzi kursy specjalizacyjne oraz warsztaty z zakresu tłumaczeń ogólnojęzykowych (kształcenie wyobraźni tłumaczeniowej), ściśle specjalistycznych oraz popularnonaukowych.

Czas trwania

dwa semestry


Czesne

Płatność w I racie

Płatność w II ratach

Płatność w IV ratach

opłata

data wpłaty

Opłata

data wpłaty

opłata

data wpłaty

5750 zł

30.IX.2009 r.

3850 zł

30.IX.2009 r.

2150 zł

30.IX.2009 r.

 

 

2100 zł

31.I.2010 r.

1800 zł

31.XI.2009 r.

 

 

 

 

1300 zł

31.I.2010 r.

 

 

 

 

900 zł

31.III.2101 r.

co łącznie z opłatą kwalifikacyjną daje

5 900 zł

co łącznie z opłatą kwalifikacyjną daje

6 100 zł

co łącznie z opłatą kwalifikacyjną daje

6 300 zł

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.


Tłumaczenia specjalistyczne

Zestawienie przedmiotów

KURS PRZYGOTOWAWCZY

Przedmiot

Liczba godzin

Rodzaj zajęć

sem.

 

Tłumaczenie na język obcy (Pl - En)

16

warsztaty

Sat./ Sun.

wrzesień/ październik

Tłumaczenie na język rodzimy (En - Pl)

16

warsztaty

Warsztat tłumacza (En - Pl)

8

warsztaty

Warsztat tłumacza (Pl - En)

8

warsztaty

KURS WŁAŚCIWY

Przedmiot

Liczba godzin

Rodzaj zajęć

sem.

Forma rozliczenia

zajęcia ogólne

 

 

 

 

Wprowadzenie do teorii przekładu (przekład ogólny a specjalistyczny)

12

wykład

lato

egzamin

Terminologia specjalistyczna z elementami leksykografii - teoria a praktyka

12

wykład

zima

egzamin

Analiza kontrastywna elementów prawa polskiego oraz obszarów języka angielskiego dla tłumaczy

12

konwersatorium

zima

egzamin

Gramatyka i stylistyka języka polskiego

12

konwersatorium

zima

egzamin

Gramatyka i stylistyka języka angielskiego

12

konwersatorium

lato

egzamin

 

60

 

 

 

tłumaczenia uwierzytelnione i prawnicze

Komputer w pracy tłumacza, narzędzia CAT

12

warsztaty

zima

zaliczenie

Komputer w pracy tłumacza, narzędzia CAT

12

warsztaty

lato

zaliczenie

Specyfika pracy tłumacza przysięgłego, status tłumacza przysięgłego w Polsce i na świecie

12

konwersatorium

zima

zaliczenie

Research w pracy tłumacza przysięgłego

24

warsztaty

lato

zaliczenie

Tłumaczenia prawnicze na język polski

24

warsztaty

zima

zaliczenie

Tłumaczenia prawnicze na język angielski

24

warsztaty

lato

zaliczenie

Tłumaczenia ekonomiczne na język polski

24

warsztaty

zima

zaliczenie

Tłumaczenia ekonomiczne na język angielski

24

warsztaty

lato

zaliczenie

Tłumaczenia ustne

12

warsztaty

zima

zaliczenie

Tłumaczenia ustne

12

warsztaty

lato

zaliczenie

 

180

 

 

 

TOTAL:

240

 

 

 

tłumaczenia unijne i techniczne 

Komputer w pracy tłumacza, narzędzia CAT

12

warsztaty

zima

zaliczenie

Komputer w pracy tłumacza, narzędzia CAT

12

warsztaty

lato

zaliczenie

Tłumacz w Unii Europejskiej

12

konwersatorium

zima

zaliczenie

Research w pracy tłumacza unijnego

24

warsztaty

lato

Zaliczenie

Tłumaczenia dokumentów unijnych na język polski

24

warsztaty

zima

Zaliczenie

Tłumaczenia ekonomiczne na język angielski

24

warsztaty

lato

Zaliczenie

Tłumaczenia techniczne na język polski

24

warsztaty

zima

Zaliczenie

Tłumaczenia techniczne na język angielski

24

warsztaty

lato

Zaliczenie

Tłumaczenia ustne (opcja)

12

warsztaty

zima

Zaliczenie

Tłumaczenia ustne (opcja)

12

warsztaty

lato

Zaliczenie

 

180

 

 

 

TOTAL:

240

 

 

 

tłumaczenia audiowizualne

Wybrane aspekty teoretyczne avt

12

konwersatorium

zima

Zaliczenie

Prawo autorskie w tłumaczeniu avt, plaga plagiatu (ZAMIAST WYKŁADU Z PRAWA)

12

konwersatorium

zima

Zaliczenie

Audiodeskrypcja

12

ćwiczenia

lato

Zaliczenie

Napisy dla niesłyszących

12

ćwiczenia

lato

Zaliczenie

Wprowadzenie do avt - wersja lektorska

12

ćwiczenia

zima

Zaliczenie

Warsztaty praktyczne avt - wersja lektorska

24

ćwiczenia

zima

zaliczenie

Warsztaty praktyczne avt - wersja lektorska

12

ćwiczenia

lato

zaliczenie

Wprowadzenie do avt - napisy

12

ćwiczenia

zima

zaliczenie

Wprowadzenie do avt - napisy

12

ćwiczenia

zima

zaliczenie

Warsztaty praktyczne avt - napisy

24

ćwiczenia

lato

zaliczenie

Wprowadzenie do avt - dubbing

12

ćwiczenia

zima

zaliczenie

Warsztaty praktyczne avt - dubbing

12

ćwiczenia

lato

zaliczenie

Warsztaty praktyczne avt - dubbing

24

ćwiczenia

lato

zaliczenie

 

192

 

 

 

 

240

(bez ogólnego wykładu z prawa)


Sylabusy

KURS PRZYGOTOWAWCZY

TŁUMACZENIE NA JĘZYK RODZIMY (warsztaty, 16 godz.)

Prowadzący:         kadra Instytutu Filologii Angielskiej SWPS

Cel zajęć:              zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami przekładu ogólnego na język rodzimy

Program kursu:      intensywna praktyka mająca na celu uwrażliwienie uczestników na praktyczne problemy tłumaczeniowe wynikające z różnic strukturalnych i kulturowych w przekładzie z języka angielskiego na język polski. Wyczulenie na kalki językowe; unikanie tłumaczenia dosłownego przy zachowaniu wierności w tłumaczeniu.

TŁUMACZENIE NA JĘZYK OBCY (warsztaty, 16 godz.)

Prowadzący:         kadra Instytutu Filologii Angielskiej SWPS

Cel zajęć:              zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami przekładu ogólnego na język obcy

Program kursu:      intensywna praktyka tłumaczeniowa obejmująca trudności w przekładzie na tzw. drugi język, czyli język obcy.

WARSZTAT TŁUMACZA En - Pl (warsztaty, 8 godz.)

Prowadzący:         dr Joanna Janecka

Cel zajęć:              zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami warsztatu tłumacza na język polski

Program kursu:      omówienie podstawowych zagadnień związanych z dobrą organizacją warsztatu tłumacza w szeroko pojętym znaczeniu zasobów informacji, banków danych, tekstów wspierających, znajomości czynników poza językowych, a także narzędzi umożliwiających gromadzenie tychże.

WARSZTAT TŁUMACZA PL - EN (warsztaty, 8 godz.)

Prowadzący:         dr Agnieszka Szarkowska

Cel zajęć:              zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami warsztatu tłumacza na język angielski

Program kursu:      j.w., z naciskiem na tłumaczenie na język obcy.


KURS WŁAŚCIWY

ZAJĘCIA OGÓLNE

Wprowadzenie do teorii przekładu (przekład ogólny a specjalistyczny) (wykład, 12 godz., semestr letni)

Prowadzący:         prof. K. Hejwowski

Cel zajęć:              zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami przekładu; ukazanie związku między teorią a praktyką

Program kursu:      próby zdefiniowania przekładu; przekład jako proces i produkt; różne typy i dziedziny przekładu; cechy przekładu specjalistycznego; różne koncepcje ekwiwalencji; najpoważniejsze problemy przekładu; techniki tłumaczenia; błędy tłumaczeniowe;

Literatura:

Hejwowski K. (2006) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN.

Kozłowska Z. (2007) O przekładzie tekstu naukowego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Newmark P. (1988) A textbook of translation. New York: Prentice Hall.

Terminologia specjalistyczna z elementami leksykografii - teoria a praktyka (wykład, 12 godz., semestr zimowy)

Prowadzący:          prof. K. Hejwowski, zaproszeni goście - specjaliści z danej dziedziny

Cel zajęć:              zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami terminologii, terminografii i leksykografii; ukazanie zasad analizy i oceny słowników ze szczególnym uwzględnieniem słowników specjalistycznych

Program kursu:      definicje terminu; typy terminów; charakterystyka języka specjalistycznego; typy słowników; budowa słownika

Literatura:

Bergenholtz, Tarp (1992) A manual of specialized lexicography.

Lukszyn (red.) Języki Specjalistyczne (seria).KJS, UW.


Analiza kontrastywna elementów prawa polskiego oraz obszarów języka angielskiego dla tłumaczy (konwersatorium, 12 godz., semestr zimowy)

Prowadzący:          mgr Piotr Janecki ll.b ll.m

Cel zajęć                   przedstawienie zarysu polskiego systemu prawnego, omówienie konstrukcji, zasad wykładni  i podstawowych pojęć ustawodawstwa regulującego polski porządek prawny, tj. ukazanie podstawowych założeń i cech charakterystycznych materialnego prawa cywilnego, karnego i konstytucyjnego oraz procedur umożliwiających jego prawidłową wykładnię, skonfrontowanie omówionych konstrukcji i instytucji prawnych z porządkiem prawnym obowiązującym w krajach anglosaskich, ukazanie zarysu prawa europejskiego i jego implementacji.

Program kursu

 • § Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami organizacji polskiego systemu prawnego, ukazanego jako system kodeksowy oparty na założeniach odmiennych od systemu common law;
 • § Omówienie budowy aktu prawnego, normy prawnej oraz przyjętych w Polsce systemów wykładni prawa materialnego oraz procedur kodeksowych;
 • § Prawo cywilne - część ogólna. Systematyka kodeksu, podstawowe pojęcia. Kodeks postępowania cywilnego - zasady, postępowania, strony, sąd, wyrok;
 • § Prawo karne - część ogólna. Systematyka kodeksu, podstawowe pojęcia. Kodeks postępowania karnego - zasady, postępowania, strony, zasady wyrokowania;
 • § Zarys prawa administracyjnego, procedury administracyjnej
 • § Zarys prawa konstytucyjnego, źródła prawa określone w Konstytucji, ustrój Państwa i jego podstawowe instytucje;
 • § Zarys polskiego prawa spółek, spółki osobowe, kapitałowe, cywilne a prawo europejskie i regulacje systemu anglosaskiego;
 • § Na podstawie powyższej analizy ,,kontynentalnego'' systemu prawnego ukazanie podstawowych zasad common law, jego źródeł, organizacji i wykładni;
 • § Porównanie systemu podstawowych instytucji prawa kontynentalnego i common law;
 • § Prawo europejskie/prawo wspólnotowe/prawo Unii Europejskiej - podstawowe pojęcia, organy, nazewnictwo, zasady.

Literatura niezbędna na zajęciach -

aktualne wyciągi z tekstu ustaw:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. nr 89 poz. 555 z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z pózn. zm.)

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483)

Zalecana literatura:

Wstęp do prawoznawstwa, T. Stawecki, P. Winczorek, 4. wyd., CH Beck, Warszawa 2003

Prawo karne, L. Gardocki, 14. wyd., CH Beck, Warszawa 2008

Polskie postępowanie karne, T. Grzegorczyk, J. Tylman, LexisNexis, Warszawa 2007

Prawo cywilne i handlowe w zarysie, red. W. J. Katner, Zakamycze

Postępowanie cywilne zarys wykładu, W. Siedlecki, Z. Świeboda, LexisNexis 2004

Wstęp do prawa Unii Europejskiej, J. Rochere, Scholar 2004

Teoria i praktyka wykładni prawa, P. Winczorek, LexisNexis 2005

Prawo Unii Europejskiej, M. Szpunar, M. Ahlt, C.H Beck 2004

gramatyka i stylistyka języka polskiego (wykład z el. ćwiczeń, 12 godz., semestr zimowy)

Prowadzący:                   dr hab. Wodzimierz Gruszczyński, prof. SWPS

Cel zajęć                   Zapoznanie Zapoznanie studentów ze swoistymi polskimi kategoriami gramatycznymi, kierunkami i nasileniem zmian językowych we współczesnej polszczyźnie, współczesną polską normą językową oraz zwyczajami stylistycznymi, a także ze zróżnicowaniem wewnętrznym polszczyzny. Wykształcenie u studentów umiejętności stosowania form zgodnych z normą językową w tworzonych przez nich tekstach, zwłaszcza w tekstach tłumaczonych z języka obcego, a także wykształcenie umiejętności normatywnej oceny innowacji językowych.

Tematyka zajęć:

1.           Pojęcie kultury języka; poprawność i sprawność językowa; norma językowa - jej stosunek do systemu językowego i uzusu; kodyfikacja normy; kryteria oceny innowacji językowych; pojęcie błędu językowego; typy błędów językowych; błąd językowy a błąd stylistyczny. Polonistyczne słowniki i poradniki językowe w pracy filologa obcego.

2.           Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny (na poziomach: fonetycznym, morfologicznym, składniowym i leksykalnym); polszczyzna wobec najnowszych zmian społecznych i politycznych.

3.           Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny - polszczyzna ogólna (standardowa i potoczna); terytorialne odmiany polszczyzny; zróżnicowanie społeczne współczesnej polszczyzny - socjolekty, profesjolekty, żargony; tzw. biolekty. Style funkcjonalne polszczyzny.

4.           Kultura żywego słowa: poprawność fonetyczna - normy wymowy, zwłaszcza norma akcentuacyjna (wyjątki od paroksytonezy), zróżnicowanie fonetyczne współczesnej polszczyzny; artykulacja, intonacja; problem interferencji, zwłaszcza w pracy tłumacza symultanicznego.

5.           Poprawność fleksyjna w zakresie deklinacji (nazwy pospolite) i koniugacji; tendencje rozwojowe we współczesnej fleksji.

6.           Zagadnienia poprawnościowe związane z fleksją i derywacją nazw własnych. Problem (nie)odmienności nazw własnych w tłumaczeniach, zwłaszcza sądowych i przysięgłych.

7.           Fleksja i składnia liczebników polskich.

8.           Poprawność składniowa - norma dotycząca składni zgody; składni rządu, skrótów składniowych, imiesłowowych równoważników zdań, wyrazów pomocniczych i szyku wyrazów w zdaniu.

9.           Typy zapożyczeń językowych (leksykalne, semantyczne, słowotwórcze, frazeologiczne, składniowe) wraz z oceną normatywną współczesnych zapożyczeń; neosemantyzacja; ocena normatywna neosemantyzmów; kalki językowe w procesie tłumaczenia.

10.       Zjawisko łączliwości leksykalnej; ocena normatywna zaburzeń w syntagmatycznym doborze wyrazów;

11.       Poprawność frazeologiczna i paremiologiczna;

12.       Redundancja językowa i jej ocena normatywna. Szablon językowy. Moda językowa. Poprawność stylistyczna. 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

Forma zaliczenia

Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu. Test będzie miał w znacznym stopniu charakter praktyczny, a zadania w nim zawarte będą miały charakter podobny do ćwiczeń ze skryptu Formy i normy (w spisie bibliograficznym pozycja wyróżniona tłustym drukiem).

Podstawowe lektury

I. Bajerowa, Język ogólnopolski XX wieku [w:] J. Bartmiński (red.) Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II Współczesny język polski, Wrocław 1993 (i nast.)

W. Gruszczyński, Słowniki w warsztacie pracy dziennikarza (zarys), [w:] W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska (red.), Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone prof. Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa 1999

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2006.

A. Markowski, J. Puzynina, Kultura języka [w:] J. Bartmiński (red.) Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II Współczesny język polski, Wrocław 1993 (i nast.)

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa 2006.

J. Miodek, O normie językowej [w:] J. Bartmiński (red.) Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II Współczesny język polski, Wrocław 1993 (i nast.)

K. Mosiołek-Kłosińska, Ślady polskich przemian po 1989 roku w słownictwie ogólnym [w:] W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska (red.), Polszczyzna w komuniko­wa­niu publicznym. Prace poświęcone prof. Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa 1999

K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2001 (lub wydania późniejsze).

Słownik gramatyki języka polskiego, red. naukowa W. Gruszczyński, J. Bralczyk, WSiP, Warszawa 2002; [wydanie drugie popra­wio­ne: 2004].

B. Walczak, Przegląd kryteriów poprawności językowej, Poradnik Językowy 1995, z. 9-10

Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1999 (lub wydania późniejsze, również pod tytułem Wielki słownik poprawnej polszczyzny)

Słownik języka polskiego, t. I - III, red. M. Szymczak, Warszawa 1978 - 1981 (i nast.)

Inny słownik języka polskiego, t. I - II, red. M. Bańko, Warszawa 2000

Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1998 (i nast.)

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003 (i nast.)

Z. Saloni, W. Gruszczyński, M. Woliński, R. Wołosz, Słownik gramatyczny języka polskiego, Warszawa 2007 [CD-ROM].


gramatyka i stylistyka języka angielskiego (ćwiczenia, 24 godz., semestr letni)

Prowadzący:                   dr Ewa K. Nowik-Dziewicka

Cel zajęć:

 • § omówienie głównych zagadnień gramatycznych związanych ze stylistyką języka angielskiego
 • § wyrobienie świadomości różnych rejestrów stylistycznych

Program kursu:

 • § struktura informacji (struktura tematyczna i rematyczna zdania)
 • § struktury emfatyczne
 • § rejestry językowe
 • § ortografia i interpunkcja
 • § związki frazeologiczne i łączliwość leksykalna

Literatura:

Crews, Frederick (1992) The Random House Handbook, McGraw-Hill.

Downing, A.,¾P. Locke (2006) English Grammar: A University Course, Routledge.

Jemielniak, D. I P. Labenz (2003) Angielski. Sztuka unikania błędów, Wiedza Powszechna.

Macpherson, R. (2006) Advanced Written English, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oshima, A.¾A. Hogue (2005) Writing Academic English, Longman.


tłumaczenia uwierzytelnione i prawnicze

narzędzia CAT (warsztaty, 12+12 godzin, semestr zimowy/ letni)

Prowadzący:          mgr Łukasz Rejter

Cel zajęć:                 

 • § zaznajomienie studentów z najnowszymi i najważniejszymi narzędziami używanymi w pracy profesjonalnego tłumacza
 • § przygotowanie studentów do pracy z narzędziami pakietu SDL Trados: samodzielne tworzenie baz tłumaczeniowych i terminologicznych, użycie Tradosa w procesie tłumaczenia dokumentów przysięgłych i prawniczych, QA

Program kursu (semestr zimowy):

 • § Wprowadzenie do CATów i do pakietu SDL Trados
 • § Trados Workbench i Word
 • § WinAlign
 • § Projekt tłumaczeniowy - tworzenie bazy tłumaczeniowej, tłumaczenie przy użyciu TWB i Worda

Program kursu (semestr letni):

 • § Translators Workbench - funkcje zaawansowane
 • § TagEditor i QA
 • § SDL Multiterm - tworzenie baz terminologicznych
 • § Zaawansowany projekt tłumaczeniowy - tworzenie bazy tłumaczeniowej i terminologicznej, tłumaczenie przy użyciu TagEditora, QA

Literatura:

McEnery, T. ¾A. Wilson (1996) Corpus Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Pavel, S. ¾D. Nolet (2001) Handbook of Terminology. Minister of Public Works and Government Services Canada.

Practical Trados Manual: A Beginners' Guide Created by ITtranslations - Translation and DTP Services.

SDL Trados User Guides


specyfika pracy tłumacza przysięgłego, status tłumacza przysięgłego w Polsce i na świecie (konwersatorium, 12 godz., semestr zimowy)

Prowadzący:                   dr Joanna Janecka

Cel zajęć:              wprowadzenie do tłumaczeń przysięgłych. Kurs obejmuje omówienie wymagań formalnych dla kandydatów na tłumacza przysięgłego, w tym również analizę podstawowych aktów legislacyjnych regulujących pracę tłumacza przysięgłego w Polsce oraz pracę tłumaczy na świecie, a także szereg wskazówek praktycznych przydatnych w codziennej pracy.

Program kursu:      Zajęcia oparte będą zarówno na analizie jak i ćwiczeniu umiejętności niezbędnych w pracy tłumacza pisemnego, w tym zasad tworzenia dokumentów uwierzytelnionych, etyce pracy tłumacza przysięgłego jak również specyficznej estetyce wykonywanych tłumaczeń. Studenci zapoznają się ze zróżnicowanymi typami dokumentów, które wymagają uwierzytelnienia przygotowując samodzielne projekty zarówno w krótszym (praca na zajęciach) jak i dłuższym czasie (prace zadane) zlecenia.

Literatura:

Cao, D. (2007) Translating Law. (Topics in Translation 33, eds. S. Bassnett, E. Gentzler) Multilingual Matters Ltd: Clevedon, Buffalo, Toronto.

Cieślik, B¾G. Dostatni¾D. Kierzkowska¾J. Poznański¾E. Szędzielorz (eds.) (2005) Kodeks Tłumacza Przysięgłego z komentarzem. Wydawnictwo TEPIS: Warszawa.

Jopek-Bosiacka, A. (2006) Przekład prawny i sądowy. PWN: Warszawa.

Kierzkowska, D. (ed.) (1998) Selection of English Documents. Wydawnictwo TEPIS: Warszawa.

Kierzkowska, D. (2002) Tłumaczenie prawnicze. Wydawnictwo TEPIS: Warszawa.

Poznański, J.¾D. Kierzkowska (eds.) (1998) Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Wydawnictwo TEPIS: Warszawa.

Voellnagel, A. (1998) Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Wydawnictwo TEPIS: Warszawa.

Wojtasiewicz, Olgierd (1996) Wstęp do teorii tłumaczenia. Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych, Sądowych TEPIS: Warszawa.


research w pracy tłumacza przysięgłego (warsztaty, 24 godz., semestr letni)

Prowadzący:                   dr Joanna Janecka/ dr Agnieszka Szarkowska

Cel zajęć:              celem zajęć jest uwrażliwienie studentów jako potencjalnych tłumaczy przysięgłych na zakres informacji pozajęzykowych niezbędnych w pracy tłumacza przysięgłego, ze szczególnym naciskiem na narzędzia w pracy tłumacza umożliwiające szybkie zlokalizowanie informacji, a także na styl, dokładność i precyzję tekstu w języku docelowym.

Program kursu:      Podczas zajęć studenci tłumaczą teksty „formularzowe" typowe dla pracy tłumacza przysięgłego, tj. poświadczenia notarialne, dokumenty metrykalne, świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie na wszystkich stopniach edukacji, zaświadczenia o działalności prowadzonej przez osoby fizyczne i prawne. Spotkania obejmują także analizę prac studentów, w tym omówienie decyzji podejmowanych podczas procesu tłumaczenia oraz obiektywnych i subiektywnych czynników wpływających na ostateczny kształt tekstu w języku docelowym, ze szczególnym naciskiem na różnice między systemami edukacji, sądownictwa, administracji w Polsce i w krajach obszaru języka angielskiego.

Literatura

Duff, Alan (1981) The Third Language. Pergamon Press: Oxford.

Hatim, Basil (2001) Teaching and Researching Translation, Harlow: Pearson Education.

Hejwowski, Krzysztof (2006) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN.

Jopek-Bosiacka, A. (2006) Przekład prawny i sądowy. PWN: Warszawa.

Kierzkowska, D. (2002) Tłumaczenie prawnicze. Wydawnictwo TEPIS: Warszawa.

Korzeniowska, Aniela (1998) Explorations in Polish-English Mistranslation Problems, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Tabakowska, Elżbieta (1999) O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z Europą Normana Daviesa. Znak: Kraków.

Williams, Jenny, and Andrew Chesterman (2002) The Map. A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St Jerome.

Voellnagel, A. (1998) Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Wydawnictwo TEPIS: Warszawa.


tłumaczenia prawnicze na język polski (warsztaty, 24 godz., semestr zimowy)

Prowadzący:                          mgr Anna Konieczna

Cel zajęć:                   Kurs tłumaczeń przysięgłych i prawniczych obejmuje głównie zagadnienia przydatne dla tłumacza poruszającego się na współczesnym rynku spółek handlowych.

Program kursu:          Zajmiemy się przede wszystkim umowami, od umów spółek poprzez szeroki zakres umów handlowych (z uwzględnieniem typowych zapisów umownych) po umowy z osobami fizycznymi, np. umowy pracy czy umowy najmu. Następnie poświęcimy uwagę dokumentom pojawiającym się zazwyczaj w działalności firm, takim jak pełnomocnictwa, regulaminy czy uchwały. Kolejne zajęcia przeznaczone będą na tłumaczenie aktów prawnych: ustaw i rozporządzeń. Zapoznamy się także z językiem typowym dla opinii prawnych oraz korespondencji prawnicznej. Zajęcia obejmą także problemy tłumaczeniowe związane z przekładem pism procesowych: pozwów, wniosków dowodowych itp.

Literatura:                            

Lawyer's English Language, Catherine Mason and Rosemary Atkins, Global Legal English 2007

Working With Contracts: What Law School Doesn't Teach You, CHarles M Fox, Practising Law Institute 2002

A Manual of Style for Contract Drafting,  Kenneth A. Adams, American Bar Association 2005

Practical English for Lawyers. Język angielski dla prawników, Anna Konieczna, C.H.Beck 2007

tłumaczenia prawnicze na język angielski (warsztaty, 24 godz., semestr letni)

Prowadzący:                          mgr Anna Konieczna

Cel zajęć:                   Kurs tłumaczeń przysięgłych i prawniczych obejmuje głównie zagadnienia przydatne dla tłumacza poruszającego się na współczesnym rynku spółek handlowych.

Program kursu:          Zajmiemy się przede wszystkim umowami, od umów spółek poprzez szeroki zakres umów handlowych (z uwzględnieniem typowych zapisów umownych) po umowy z osobami fizycznymi, np. umowy pracy czy umowy najmu. Następnie poświęcimy uwagę dokumentom pojawiającym się zazwyczaj w działalności firm, takim jak pełnomocnictwa, regulaminy czy uchwały. Kolejne zajęcia przeznaczone będą na tłumaczenie aktów prawnych: ustaw i rozporządzeń. Zapoznamy się także z językiem typowym dla opinii prawnych oraz korespondencji prawnicznej. Zajęcia obejmą także problemy tłumaczeniowe związane z przekładem pism procesowych: pozwów, wniosków dowodowych itp.

Literatura:                            

Lawyer's English Language, Catherine Mason and Rosemary Atkins,
Global Legal English 2007

Working With Contracts: What Law School Doesn't Teach You, CHarles M
Fox, Practising Law Institute 2002

A Manual of Style for Contract Drafting,  Kenneth A. Adams, American
Bar Association 2005

Practical English for Lawyers. Język angielski dla prawników, Anna
Konieczna, C.H.Beck 2007

tłumaczenia ekonomiczne na język polski (warsztaty, 24 godz., semestr zimowy)

Prowadzący:                   mgr Olga Pieńkowska-Kordeczka

Cel zajęć:              Celem kursu jest zapoznanie studentów z najczęściej stosowanymi formami pisemnymi w ekonomii i biznesie oraz doskonalenie umiejętności translatorskich w zakresie tłumaczeń ekonomiczno-biznesowych z języka angielskiego na polski

Program kursu:      Program kursu obejmuje tłumaczenie tekstów pozwalających opanować podstawową terminologię i język ekonomiczny. Materiały, na których studenci będą pracować obejmują prasę ekonomiczną oraz dokumenty związane z obrotem gospodarczym, takie jak sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, raporty ekonomiczne, deklaracje celne a także dokumenty związane z rynkiem kapitałowym, np. prospekty emisyjne, sprawozdania roczne czy plany fuzji.

Literatura:                Studenci pracować będą na rzeczywistych dokumentach funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Słowniki tematyczne:

Jaślan, Janina - Henryk Jaślan. Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej. Angielsko-Polski. Wyd. VIII. Warszawa. Wiedza Powszechna, 2005.

Kozierkiewicz, Roman. Dictionary of Business Terms English-Polish. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2005.

Ożga, Ewa. The Great Dictionary of Law and Economics. English-Polish. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2006

tłumaczenia ekonomiczne na język angielski (warsztaty, 24 godz., semestr letni)

Prowadzący:                   mgr Olga Pieńkowska-Kordeczka

Cel zajęć:              Celem kursu jest ćwiczenie języka ekonomiczno-biznesowego, zapoznanie z najczęściej stosowanymi formami pisemnymi i doskonalenie umiejętności translatorskich w zakresie tłumaczeń ekonomiczno-biznesowych.

Program kursu:      Program kursu obejmuje ćwiczenia stylistyczno-językowe pozwalające opanować styl biznesowo-ekonomiczny oraz tłumaczenia korespondencji biznesowej, jaki i raportów rocznych, raportów z dziedziny nieruchomości, dokumentacji w zakresie prowadzenia inwestycji, kosztorysowania i studiów wykonalności.

Literatura:             Studenci pracować będą na rzeczywistych raportach rocznych i innych dokumentach funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Na kursie wykorzystane zostaną również podręczniki z zakresu komunikacji biznesowo-ekonomicznej m.in. „Business Communication" Reymonda V. Lesikara, „Commercial Correspondence" Aasheima Ashleya oraz „Model Business Letters, E-mails & Other Business Documents" Shirley Taylor.

tłumaczenia USTNE (warsztaty, 24 godz., semestr zimowy/ letni)

Prowadzący:                   mgr Anna Tulej

Cel zajęć:              Celem kursu jest wykształcenie umiejętności tłumaczenia ustnego (konsekutywnego oraz à vista) zgodnie z wymogami egzaminu dla tłumaczy przysięgłych/standardami obowiązującymi tłumaczy instytucji UE, z wykorzystaniem elementów warsztatu współczesnego tłumacza konferencyjnego.

Program kursu:      Program kursu obejmuje ćwiczenia przygotowujące do prowadzenia tłumaczeń ustnych, ćwiczenia tłumaczeniowe oraz paratłumaczeniowe, techniki radzenia sobie ze stresem, strategie przygotowywania się do spotkań, wypracowywanie warsztatu tłumacza konferencyjnego oraz specyfikę pracy w poszczególnych kombinacjach językowych.

Literatura:

artykuły na stronie www.aiic.net

Gillies A. Tłumaczenie ustne. Poradnik dla studentów, Kraków 2001

Jones R. Conference Interpreting Explained, Manchester 1998

Herbert J. Manuel de l'interprète: comment on devient interprète de conférence (The Interpreter's Handbook. How to become a Conference Interpreter), Geneve, 1952

Rozan J.F Note-taking in Consecutive Interpreting, Kraków 2004


tłumaczenia unijne i techniczne

narzędzia CAT (warsztaty, 12+12 godzin, semestr zimowy/ letni)

Prowadzący:          mgr Łukasz Rejter

Cel zajęć:                 

 • § zaznajomienie studentów z najnowszymi i najważniejszymi narzędziami używanymi w pracy profesjonalnego tłumacza
 • § przygotowanie studentów do pracy z narzędziami pakietu SDL Trados: samodzielne tworzenie baz tłumaczeniowych i terminologicznych, użycie Tradosa w procesie tłumaczenia dokumentów unijnych, QA

Program kursu (semestr zimowy):

 • § Wprowadzenie do CATów i do pakietu SDL Trados
 • § Trados Workbench i Word
 • § WinAlign
 • § Projekt tłumaczeniowy - tworzenie bazy tłumaczeniowej, tłumaczenie przy użyciu TWB i Worda

Program kursu (semestr letni):

 • § Translators Workbench - funkcje zaawansowane
 • § TagEditor i QA
 • § SDL Multiterm - tworzenie baz terminologicznych
 • § Zaawansowany projekt tłumaczeniowy - tworzenie bazy tłumaczeniowej i terminologicznej, tłumaczenie przy użyciu TagEditora, QA

Literatura:

McEnery, T. ¾A. Wilson (1996) Corpus Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Pavel, S. ¾D. Nolet (2001) Handbook of Terminology. Minister of Public Works and Government Services Canada.

Practical Trados Manual: A Beginners' Guide Created by ITtranslations - Translation and DTP Services.

SDL Trados User Guides


tłumacz w Unii Europejskiej (konwersatorium, 12 godz., semestr zimowy)

Prowadzący:          mgr A. Tulej

Cel zajęć:              celem kursu jest omówienie wymagań stawianych adeptom tłumaczenia planującym pracę w Unii Europejskiej zarówno od strony formalnej jak i praktycznej, obejmującej analizę języka aktów legislacyjnych UE, formuły translatorskie i estetykę wykonywanych tłumaczeń, jak również analizę tłumaczeń z języka angielskiego na polski publikowanych przez odpowiednie jednostki unijne.

Program kursu:

 • omówienie struktury filarowej Unii Europejskiej;
 • omówienie pracy tłumacza w Unii Europejskiej;
 • ogólne wskazówki (tricks of the trade) i szczegółowe wytyczne dot. orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i sądu pierwszej instancji;
 • próbne testy konkursowe dla tłumaczy w instytucjach Unii Europejskiej, uwrażliwienie adeptów tłumaczenia na specyficzne elementy tekstów Unijnych, ćwiczenie wyobraźni tłumaczeniowej, omówienie dystraktorów w tekście wyjściowym.

Literatura:

Barcz, J. (ed.) (2004) English in the European Union EU principles, institutions and decisionmaking mechanisms. A language-learning handbook. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.

Dutheil de la Rochère, J. (2004) Wstęp do prawa Unii Europejskiej (trans. M. Pliszkiewicz, M. Pliszkiewicz). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Cao, D. (2007) Translating Law. (Topics in Translation 33, eds. S. Bassnett, E. Gentzler). Clevedon, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters Ltd.

Catford, J. C. (1969). A Linguistic Theory of Translation. An Essay in Applied Linguistics. (3rd impression) London: Oxford University Press.

Choduń, A. (2007). Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Duff, Alan (1994). Translation. Oxford: Oxford University Press.

Jopek-Bosiacka, A. (2006) Przekład prawny i sądowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kienzler, I. (2001) Słownik terminologii Unii Europejskiej angielsko-polski i polsko-angielski. Gdynia: Ivax.

Kierzkowska, D. (2002) Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

Malinowski, A. (2006). Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Raworth, Philip (2001) Introduction to the Legal System of the European Union. Oceana Publications: Dobbs Ferry, New York.


research w pracy tłumacza unijnego (warsztaty, 24 godz., semestr zimowy)

Prowadzący:                   mgr A. Tulej

Cel zajęć:              Celem kursu jest ćwiczenie umiejętności tłumaczenia tekstów przy wykorzystaniu materiałów pomocniczych oraz rozwijanie świadomości uczestników dotyczącej konieczności wzbogacania wiedzy pozajęzykowej jako jednego z elementów warsztatu tłumacza. 

Program kursu:      Kurs składa się z dwunastu półtoragodzinnych spotkań, podczas których uczestnicy będą zajmować się tłumaczeniem tekstów o tematyce, z jaką spotykają się tłumacze pracujący dla instytucji Unii Europejskiej. Głównym elementem zajęć jest omówienie i przećwiczenie sposobów wykorzystania materiałów i narzędzi pomocniczych takich jak: słowniki jedno i dwujęzyczne, encyklopedie, teksty paralelne, słowniki i wyszukiwarki internetowe. Skomentowane zostaną zarówno dobre strony jak i niedoskonałości tych narzędzi; podkreślane będzie ich znaczenie w pracy tłumacza oraz fakt, że umiejętność korzystania z nich jest niezbędna dla uzyskania poprawności terminologicznej i frazeologicznej tekstu docelowego.

Literatura:

Belczyk, Arkadiusz (2004) Poradnik tłumacza. Z angielskiego na nasze. Kraków: Wydawnictwo Idea.

Hatim, Basil (2001) Teaching and Researching Translation, Harlow: Pearson Education.

Hatim, Basil¾Jeremy Munday (2004) Translation. An advanced resource book. London and New York: Routledge.

Hejwowski, Krzysztof (2006) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN.

Jopek-Bosiacka, Anna (2006) Przekład prawny i sądowy. Warszawa: PWN.

Kaduczak, Joanna¾Marek Kaduczak (2005) Tlumacz dla Unii. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.

Kuhiwczak, Piotr i Karin Littau (red.) A Companion to Translation Studies. Clevedon: Multilingual Matters LTD.

Lipiński, Krzysztof (2000) Vademecum Tłumacza. Wydawnictwo Idea: Kraków.

Pieńkos, Jerzy (2003) Podstawy przekładowznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.


tłumaczenia dokumentów unijnych na język polski (warsztaty, 24 godz., semestr letni)

Prowadzący:                   mgr A. Tulej

Cel zajęć:              celem kursu jest zastosowanie nabytych umiejętności teoretycznych w praktyce: szczegółowa analiza języka aktów legislacyjnych UE, analiza tłumaczeń z języka angielskiego na polski publikowanych przez odpowiednie jednostki unijne oraz wykształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów charakterystycznych dla Unii Europejskiej.

Program kursu:        kurs obejmujący tłumaczenia rozporządzeń, decyzji i dyrektyw wydawanych przez instytucje unijne oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości.

Literatura:

Barcz, J. (ed.) (2004) English in the European Union EU principles, institutions and decisionmaking mechanisms. A language-learning handbook. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.

Cao, D. (2007) Translating Law. (Topics in Translation 33, eds. S. Bassnett, E. Gentzler). Clevedon, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters Ltd.

Choduń, A. (2007). Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Jopek-Bosiacka, A. (2006) Przekład prawny i sądowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kienzler, I. (2001) Słownik terminologii Unii Europejskiej angielsko-polski i polsko-angielski. Gdynia: Ivax.

Kierzkowska, D. (2002) Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

Malinowski, A. (2006). Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Voellnagel, A. (1998) Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

Więcławska, A. (2005) European Union English Course. Warszawa: Wiedza Powszechna.


tłumaczenia ekonomiczne na język angielski (warsztaty, 24 godz., semestr letni)

Prowadzący:                     dr Monika Bałaga

Cel zajęć:                  Zapoznanie z zagadnieniami z zakresu mikro i makroekonomii oraz rozwijanie umiejętności tłumaczenia tekstów o tematyce ekonomicznej.

Program kursu:        W czasie kursu studenci będą analizowali i tłumaczyli teksty poruszające zagadnienia z obszaru marketingu, bankowości i finansów. Omawiane będą m.in. sprawozdania finansowe, raporty roczne, prospekty emisyjne oraz korespondencja handlowa.

Literatura:               

Archutowska, J. (2005). English for Finance. Poltext

Ashley, A. (2003). Oxford Handbook of Commercial Correspondence. OUP

Emmerson, P. (2007). Business English Handbook. Macmillan

Jaślan, H. & Jaslan J. Słownik prawniczy i ekonomiczny angielsko-polski. Wiedza Powszechna

Kozierkiewicz, R. Leksykon zarządzania finansami ze słownikiem polsko-angielskim i angielsko-polskim. C.H. Beck

Kozierkiewicz R. Słownik rachunkowości, audytu i podatków, angielsko-polski, polsko-angielski. C.H. Beck

Kozierkiewicz, R. Angielsko-polski i polsko-angielski słownik fachowej terminologii finansowej. C.H. Beck

Kienzler, I. Słownik terminologii gospodarczej polsko-angielski. C.H. Beck

Taylor, S. (2004). Model Business Letters, E-mails and Other Business Documents. Prentice Hall


tłumaczenia techniczne/ specjalistyczne na język polski (warsztaty, 24 godz., semestr zimowy)

Prowadzący:                          mgr Magdalena Kaczorowska-Korzniakow

Cel zajęć:                  

 • zdobycie i / lub dalsze doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych w tym technicznych;
 • doskonalenie warsztatu tłumacza;
 • wzbogacenie słownictwa z wybranych dziedzin.

Program kursu:          W ramach warsztatów studenci (indywidualnie oraz w grupach) będą tłumaczyli z języka angielskiego na język polski różnorodne teksty specjalistyczne w tym techniczne.

Literatura:

Berger, M. M., Jaworska, T., Baranowska, A., Barańska, M. (red.). (2005). Słownik naukowo techniczny angielsko-polski. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Collins, S.M.H, Słowiński, C. (1999). Słownik komputerów i internetu. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

Szaniawski, J. (2003). Duży słownik informatyczny angielsko-polski. Warszawa: ArsKom.

Trojański, M. (2007). Dictionary of Applied Informatics. Słownik informatyki stosowanej. Angielsko-polski i polsko angielski. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

tłumaczenia techniczne/ specjalistyczne na język angielski (warsztaty, 24 godz., semestr letni)

Prowadzący:                          mgr Magdalena Kaczorowska-Korzniakow

Cel zajęć:                  

 • zdobycie i / lub dalsze doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych w tym technicznych;
 • doskonalenie warsztatu tłumacza;
 • wzbogacenie słownictwa z wybranych dziedzin.

Program kursu:          W ramach warsztatów studenci (indywidualnie oraz w grupach) będą tłumaczyli z języka polskiego na język angielski różnorodne teksty specjalistyczne w tym techniczne.

Literatura:

Berger, M. M., Jaworska, T., Baranowska, A., Barańska, M. (red.). (2005). Słownik naukowo techniczny polsko-angielski. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Collins, S.M.H, Słowiński, C. (1999). Słownik komputerów i internetu. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

Macpherson, R. (1996). English for Writers and Translators. Warszawa: PWN.

Macpherson, R. (2005). Advanced Written English. Warszawa: PWN.

Polsko-angielski słownik informatyczny. (2007). Warszawa: WNT.

Trojański, M. (2007). Dictionary of Applied Informatics. Słownik informatyki stosowanej. Angielsko-polski i polsko angielski. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

tłumaczenia USTNE (warsztaty, 24 godz., semestr zimowy/ letni)

Prowadzący:                   mgr Anna Tulej

Cel zajęć:              Celem kursu jest wykształcenie umiejętności tłumaczenia ustnego (konsekutywnego oraz à vista) zgodnie z wymogami egzaminu dla tłumaczy przysięgłych/standardami obowiązującymi tłumaczy instytucji UE, z wykorzystaniem elementów warsztatu współczesnego tłumacza konferencyjnego.

Program kursu:      Program kursu obejmuje ćwiczenia przygotowujące do prowadzenia tłumaczeń ustnych, ćwiczenia tłumaczeniowe oraz paratłumaczeniowe, techniki radzenia sobie ze stresem, strategie przygotowywania się do spotkań, wypracowywanie warsztatu tłumacza konferencyjnego oraz specyfikę pracy w poszczególnych kombinacjach językowych.

Literatura:

artykuły na stronie www.aiic.net

Gillies A. Tłumaczenie ustne. Poradnik dla studentów, Kraków 2001

Jones R. Conference Interpreting Explained, Manchester 1998

Herbert J. Manuel de l'interprète: comment on devient interprète de conférence (The Interpreter's Handbook. How to become a Conference Interpreter), Geneve, 1952

Rozan J.F Note-taking in Consecutive Interpreting, Kraków 2004


tłumaczenia audiowizualne

WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE PRZEKŁADU AUDIOWIZUALNEGO (warsztaty, 12 godzin, semestr zimowy)

Prowadzący:                   dr Agnieszka Szarkowska

Cel zajęć:                  Kurs wprowadza studentów w tajniki przekładu audiowizualnego - nowej i bardzo dynamicznie rozwijającej się gałęzi translatoryki. Wśród analizowanych zagadnień znajdą się m.in. różne rodzaje przekładu audiowizualnego (dubbing, napisy inter- i intra-językowe, wersja lektorska, audiodeskrypcja), ich specyfika i ograniczenia, a także aspekty socjokulturowe i językowe charakterystyczne dla tego rodzaju tłumaczenia.

Program kursu:

Class 1: Introduction

Díaz Cintas, Jorge (2003) "Audiovisual Translation in the Third Millennium". Gunilla Anderman and Margaret Rogers (eds) Translation Today. Trends and Perspectives. Clevedon/Buffalo/Toronto/Sydney: Multilingual Matters Ltd., pp. 192-204.

O'Connell, Eithne (2007) "Screen Translation". Piotr Kuhiwczak and Karin Littau (eds) A Companion to Translation Studies. Clevedon/Buffalo/Toronto/Sydney: Multilingual Matters Ltd., pp. 120-133. 

Mera, Miguel (1999) "Read my lips: Re-evaluating subtitling and dubbing in Europe". Links and Letters 6, pp. 73-85.

Class 2: Dubbing as a mode of AVT

Baker, Mona (ed.) (1998) Routledge Encyclopaedia of Translation Studies. London and New York: Routledge. Entry on Dubbing.

Chaume-Varela, Frederick (2006) "Dubbing", entry in the Elsevier Encyclopedia of Language and Linguistics, pp. 6-8.

Danan, Martine (1991), "Dubbing as an Expression of Nationalism". Meta, XXXVI, 4, 1991. Available at: http://www.erudit.org/revue/meta/1991/v36/n4/002446ar.pdf 

Díaz Cintas, Jorge (1999) "Dubbing or Subtitling: the Eternal Dilemma". Perspectives: Studies in Translatology, vol. 7:1, pp. 31-40.

Class 3: Subtitling as a mode of AVT

Carroll, Mary and Jan Ivarsson (1998) "Code of Good Subtitling Practice". ESIST. Available at: http://www.esist.org/Code.pdf.

Díaz Cintas, Jorge and Aline Remael (2007) Audiovisual Translation: Subtitling.  Manchester: St Jerome Publishing.  Chapter 7: Translation Issues, pp. 184-232.

Baker, Mona (ed.) (1998) Routledge Encyclopaedia of Translation Studies. London and New York: Routledge. Entry on Subtitling.

Karamitrolgou, Fotios (1998) "A Proposed Set of Subtitling Standards in Europe". Translation Journal 2(2). Available at: http://accurapid.com/journal/04stndrd.htm.  


Class 4: Voice-over

Díaz Cintas, Jorge and Pilar Orero (2006) "Voice-over", entry in the Elsevier Encyclopedia of Language and Linguistics, pp. 477-479.

Garcarz, Michał (2007) Przekład slangu w filmie. Telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski. Kraków: Tertium.  Chapter 3.3 Wersja lektorska, pp. 138-145. 

Class 5: Linguistic and cultural issues in En-Pl and Pl-En AVT

Beksiński, Tomasz (1999) "Patetyczny bękart". Warszawa: Tylko Rock, No. 4.

Belczyk, Arkadiusz (2007) Tłumaczenie filmów. Wilkowice: Wydawnictwo dla szkoły. Chapter 7: Tło kulturowe, pp. 96-119.

Tomaszkiewicz, Teresa (2006) Przekład audiowizualny. Warszawa: PWN. Chapter 4.2 Problemy transferu kulturowego, pp. 152-175.

Class 6: Accessibility of AVT

Díaz Cintas, Jorge (2005) "Audiovisual Translation Today. A Question of Accessibility for All". Translating Today Magazine, Issue 4, July 2005. 

Neves, Joselia (2008) "10 fallacies about Subtitling for the d/Deaf and the hard of hearing". Journal of Specialised Translation, Issue 10, July 2008. Available at: http://www.jostrans.org/issue10/art_neves.pdf.

AD International (2005) "Guidelines for Audio Description". Available at: http://www.adinternational.org/ADIguidelines.html


PRAWO AUTORSKIE a plagiat W TŁUMACZENIU AUDIOWIZUALNYM; organizacje zrzeszające tłumaczy (konwersatorium, 12 godzin, semestr zimowy)

Prowadzący:          mgr Magdalena Balcerek oraz zaproszeni goście, specjaliści z dziedziny prawa autorskiego, praktykujący tłumacze dużych formatów, którzy na co dzień borykają się ze zjawiskiem plagiatu

Cel zajęć:                  uwrażliwienie słuchaczy na powszechny problem plagiatu zarówno z prawnego jak i bardzo praktycznego punktu widzenia; przedstawienie zakresu działalności stowarzyszeń broniących praw tłumaczy w sposób zorganizowany.


Wprowadzenie do tłumaczeń AV - wersja lektorska (warsztaty, 12 godzin, semestr zimowy)

Prowadzący:                   mgr Krzysztof Kowalczyk/ Sylwester Misiorek

Cel zajęć:                  Zapoznanie uczestników ze specyfiką tłumaczenia audiowizualnego w wersji lektorskiej

Program kursu:        Omówienie podstawowych zasad tworzenia polskiej wersji językowej dialogów. Sposoby opracowania tekstu. Rola stylizacji i doboru słownictwa. Wpływ klarowności polskiej wersji językowej na odbiór filmu przez widzów. Zadania dialogisty.

Literatura:                materiały własne

Warsztaty PRAKTYczne z tłumaczeń AV - wersja lektorska (warsztaty, 24 + 12 godz., semestr zimowy i letni)

Prowadzący:                   mgr Krzysztof Kowalczyk/ Sylwester Misiorek

Cel zajęć:                  Zapoznanie uczestników ze specyfiką tłumaczenia audiowizualnego w wersji lektorskiej w ujęciu praktycznym

Program kursu:        Praktyczne zastosowanie technik tłumaczenia audiowizualnego. Wpływ szyku zdań oraz interpretacji tekstu na intonację lektora i wartkość dialogu. Specyfika tłumaczenia filmów dokumentalnych oraz fabularnych (w zależności od gatunku: sensacyjnych, kostiumowych, komediowych, etc.). Praktyczne aspekty współpracy autora polskiej wersji językowej z lektorem podczas udźwiękowienia filmu.

Literatura:                materiały własne


Wprowadzenie do tłumaczeń AV - NAPISY (warsztaty, 12 godzin, semestr zimowy)

Prowadzący:                   dr Agnieszka Szarkowska

Cel:                             zapoznanie uczestników ze specyfiką tłumaczenia na potrzeby napisów filmowych

Program:                   omówienie technik tłumaczeniowych stosowanych w napisach (redukcja, kondensacja, opuszczenie); ograniczenia czasowe i przestrzenne; aspekty językowe i kulturowe; rola listy dialogowej; kody czasowe; techniczne aspekty przekładu w formie napisów; zasady interpunkcyjne.

Literatura:

Díaz Cintas, J. and A. Remael (2007) Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St Jerome.

Belczyk, A. Tłumaczenie filmów. Wilkowice: Wydawnictwo dla Szkoły.

Przekładaniec (w druku) "O przekładzie audiowizualnym"

Wprowadzenie do tłumaczeń AV - NAPISY (warsztaty, 12 godzin, semestr letni)

Prowadzący:                   mgr Magdalena Balcerek

Cel:                             zapoznanie uczestników ze specyfiką tłumaczenia na potrzeby napisów filmowych

Program:                   omówienie technik tłumaczeniowych stosowanych w napisach (redukcja, kondensacja, opuszczenie); ograniczenia czasowe i przestrzenne; aspekty językowe i kulturowe; rola listy dialogowej; kody czasowe; techniczne aspekty przekładu w formie napisów; zasady interpunkcyjne.

Literatura:

Díaz Cintas, J. and A. Remael (2007) Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St Jerome.

Belczyk, A. Tłumaczenie filmów. Wilkowice: Wydawnictwo dla Szkoły.

Przekładaniec (w druku) "O przekładzie audiowizualnym"

PRAKTYKA tłumaczeń AV - NAPISY (warsztaty, 24 godziny, semestr letni)

Prowadzący:                   mgr Ewa Choba

Cel:                             zapoznanie uczestników ze specyfiką tłumaczenia na potrzeby napisów filmowych

Program:                   kontynuacja kursu z semestru zimowego, praktyczne zastosowanie technik tłumaczeniowych typu redukcja, kondensacja, opuszczenie; ograniczenia czasowe i przestrzenne; aspekty językowe i kulturowe; rola listy dialogowej; kody czasowe; techniczne aspekty przekładu w formie napisów; zasady interpunkcyjne


Wprowadzenie do tłumaczeń AV - DUBBING (warsztaty, 12 godzin, semestr zimowy, 36 godzin, semestr letni)

Prowadzący:                   mgr Anna Celińska/ mgr Dorota Dziadkiewicz

Cel zajęć:                  zapoznanie uczestników ze specyfiką przekładu audiowizualnego w dubbingu

Program kursu:        omówienie dubbingu na tle innych form opracowań filmów (lektor, napisy); techniczne aspekty przekładu (synchron); lista dialogowa, a obraz - co jest ważniejsze? Dubbing jako praca twórcza, czyli piszemy dialogi od nowa. Rola reżysera i aktora w procesie powstawania dubbingu.

                                    Omówienie podstawowych zasad opracowania filmów w wersji dubbingowanej. Różnice w podejściu do tekstu dzieła oryginalnego przy opracowaniu do dubbingu a innych form przekładu audiowizualnego. Nauka synchronicznego opracowania wypowiedzi bohaterów filmu. Sposoby opracowania tekstu. Różnicowanie języka bohaterów filmów. Sposoby opracowania filmu ze względu na adresata. Zadania dialogisty.


NAPISY DLA NIESŁySZĄCYCH (warsztaty, 12 godzin, semestr letni)

Prowadzący:                   dr Agnieszka Szarkowska

Cel:                             zapoznanie uczestników ze specyfiką tłumaczenia i redagowania napisów na potrzeby osób niesłyszących

Program:                   charakterystyka grupy docelowej i jej potrzeby; różne typy napisów dla niesłyszących; rodzaje dźwięku w filmie i sposoby ich opisywania w telewizji i na DVD

Literatura:

Neves, Joselia (2008) "10 fallacies about Subtitling for the d/Deaf and the hard of hearing". Journal of Specialised Translation, Issue 10, July 2008. Available at: http://www.jostrans.org/issue10/art_neves.pdf.

Przekładaniec (w druku) "O przekładzie audiowizualnym"

de Linde, Zoé and Neil Kay (1999) The Semiotics of Subtitling. Manchester: St. Jerome Publishing.

AUDIODESKRYPCJA (warsztaty, 12 godzin, semestr letni)

Prowadzący:                   mgr Izabela Künstler

Cel zajęć:                  Zastosowanie AD, odbiorcy i ich oczekiwania. Etapy powstawania AD. Audiodeskryptor - twórczy przewodnik po świecie obrazów, problemy autora tekstu. Zajęcia zakończą się przygotowaniem skryptu AD przez każdego uczestnika zajęć.


TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WYKŁADOWCACH

(W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ)

mgr Magdalena Balcerek

Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej.

Ukończyła kurs z podstaw prawa autorskiego i zarządzania organizacjami zbiorowego zarządu w Genewie, w Akademii Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Wyszkolona przez specjalistów z dawnego Studia Opracowań Filmów i ITI Film Studio.

Tłumaczeniem i redakcją tekstów zajmuje się od ponad 20 lat. Wyszkoliła kilkunastu cenionych tłumaczy audiowizualnych. Wraz z kolegami z innych krajów pracuje nad ogółnoeuropejskim standardem napisów filmowych. Obecnie jest wiceprezeską Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych.

dr Monika Bałaga

Absolwentka Instytutu Anglistyki UMCS, doktor językoznawstwa, obecnie studiuje psychologię na SWPS. Jej zainteresowania naukowe obejmują językoznawstwo kognitywne (szczególnie w ujęciu kontrastywnym), językoznawstwo stosowane, przekład specjalistyczny oraz psychologię różnic indywidualnych. Specjalizuje się w przekładzie tekstów o profilu ekonomicznym, zwłaszcza w zakresie finansów i bankowości. Prowadzi kursy z zakresu tłumaczeń specjalistycznych i ogólnojęzykowych oraz szkolenia metodyczne dla nauczycieli języków obcych.

mgr Anna Celińska

Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej w Warszawie. Obroniła jedną z pierwszych prac magisterskich na Lingwistyce na temat przekładu audiowizualnego: „Aspects of Screen Translation". Od 1996 roku zajmuje się zawodowo tłumaczeniem filmów, a jej główna specjalizacja to dubbing do seriali dziecięcych. Pomysłodawczyni i współzałożycielka Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych, od 2007 roku pełni w nim funkcję prezesa.

Ewa Choba

35 lat w branży avt. Początki pracy zawodowej w Studio Opracowań Filmów w Warszawie - 13 lat z najlepszymi zawodowcami w Polsce. Potem utworzenie pierwszego - legalnie działającego w kraju - prywatnego studia dla potrzeb dystrybucji kaset wideo w ramach ITI Film Studio i wypracowanie marki tzw. Kuźni ITI, która do dziś jest uznawana na rynku opracowań. Obecnie w dwóch studiach - DubbFilm i M-Studio -  szkolenie młodych tłumaczy w zakresie wersji lektorsko- napisowych dla C+ oraz filmów dokumentalnych dla Planete.

Dorota Dziadkiewicz

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału Polonistyki. Przez 3 lata pracowała w teatrze jako asystentka scenografa i reżysera. Od 20 lat pracuje w TVP, gdzie zajmuje się opracowywaniem list dialogowych do filmów dubbingowanych.


dr hab. Włodzimierz Gruszczyński, prof. SWPS

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, językoznawca zajmujący się różnorodnymi zagadnieniami: leksykografią i formalnym opisem języka polskiego, kulturą języka, oraz historią polszczyzny. Doktoryzował się w 1987 r., habilitował - w 2000. Od 1978 r. pracował w Instytucie Dziennikarstwa UW. Od 2005 r. - w SWPS. Przez wiele lat pełnił obowiązki lektora języka polskiego za granicą - na Uniwersytetach w Bukareszcie (1980-1983), w Uppsali i w Sztokholmie (1991-1997). Od roku 2003 pracuje także w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje Pracownią Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku, której głównym zadaniem jest opracowywanie i publikowanie w Internecie Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku.

prof. Krzysztof Hejwowski

Studia - anglistyka UW, tytuł magistra 1976; 1981-1983 Podyplomowe Studium Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej; od 1983 pracownik ILS UW; doktorat 1992; habilitacja 2005; publikacje z dziedziny translatoryki i leksykografii

dr Joanna Janecka

Absolwentka Instytutu Anglistyki UW na specjalizacji przekładoznawczej (mgr) i językoznawczej (dr), tłumacz przysięgły, dydaktyk, teoretyk i praktyk przekładu. Jej zainteresowania zawodowe obejmują wybrane zagadnienia językoznawstwa i przekładoznawstwa stosowanego i teoretycznego. Obecnie koncentruje się na języku specjalistycznym oraz językowej analizie diachronicznej i synchronicznej różnic między oryginałem a przekładem, zarówno intra- jak i linterlingwalnym. Prowadzi kursy specjalizacyjne oraz warsztaty z zakresu tłumaczeń ogólnojęzykowych (kształcenie wyobraźni tłumaczeniowej), ściśle specjalistycznych oraz popularnonaukowych.

mgr Piotr Janecki ll.b ll.m

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; posiada dyplom magistra prawa UAM oraz dyplomy Bachelor (ll.b.) i  Master of German Law (ll.m). Członek DPJV (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.), bilateralnego stowarzyszenia prawników zajmującego się prawem polskim, niemieckim oraz europejskim. Obecnie doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w komparatystyce prawa międzynarodowego; prowadzi zajęcia z prawa niemieckiego na Uniwersytecie Łódzkim.

mgr Magdalena Kaczorowska-Korzniakow

Ukończyła studia tłumaczeniowe (z języka angielskiego i francuskiego) w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pracuje jako tłumacz pisemny i ustny. Specjalizuje się głównie w szeroko rozumianych tekstach biznesowych (m.in. marketing, reklama, sprzedaż), a także informatycznych, budowlanych oraz związanych z nowoczesnymi technologiami komunikacji. Uczy tłumaczenia w Instytucie Anglistyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

mgr Anna Konieczna

Anna Konieczna ukończyła studia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, jak również studia prawnicze. Ma też dyplom Uniwersytetu Oksfordzkiego. Jako prawniczka zdobyła doświadczenie w kancelarii prawnej stowarzyszonej z PricewaterhouseCoopers. Prowadzi zajęcia w specjalistycznej szkole języka angielskiego dla prawników Sawicki LLB. Autorka podręcznika do prawniczego języka angielskiego "Practical English for Lawyers. A Handbook"; książka ta ukazała się nakładem wydawnictwa C.H.Beck.


mgr Krzysztof Kowalczyk

Absolwent Wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych SGH oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia na tejże uczelni. Tłumaczeniami audiowizualnymi zajmuje się od ponad 10 lat. Specjalizuje się w wersji lektorskiej. Wspólnie z Sylwestrem Misiorkiem wyszkolił wielu dialogistów. Pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych.

mgr Izabela Künstler

absolwentka teatrologii UJ, podyplomowych studiów dziennikarskich na UW oraz pedagogiki instrumentalnej Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1991 roku pracuje w TVP.

Od 1994 roku należy do zespołu redaktorów, tworzących napisy dla niesłyszących, od 2006 roku jest kierownikiem Redakcji Napisów dla Niesłyszących TVP. Audiodeskrypcją zajmuje się od 2007 roku - pisze i redaguje teksty audiodeskrypcji do filmów zamieszczanych na stronie www.tvp.pl/dostepnosc oraz do filmów prezentowanych w cyklu "Kino poza ciszą i ciemnością"  (projekt Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą" ).

Współpracowała z Polskim Radiem, przygotowując popularyzujące muzykę audycje dla dzieci, oraz z tygodnikiem "Polityka" jako autorka tekstów o tematyce kulturalnej. Ukończyła również Warsztaty Pisarskie Collegium Civitas.

Sylwester Misiorek

Szerokie zainteresowania lingwistyczne: znajomość rosyjskiego (5 lat spędzonych w Moskwie), angielskiego (ponad 10-letnie doświadczenie w pracy tłumacza audiowizualnego) oraz studia na Wydziale Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólnie z Krzysztofem Kowalczykiem wyszkolił wielu dialogistów.

dr Ewa K. Nowik-Dziewicka

doktor nauk humanistycznych z dziedziny językoznawstwa, pracownik Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW oraz Instytutu Anglistyki SWPS, absolwentka filologii angielskiej na UW i stosunków międzynarodowych na UW ze specjalizacją integracja europejska. Specjalizuje się w językoznawstwie teoretycznym, do jej zainteresowań naukowych należy głównie semantyka i pragmatyka (zjawiska (nie)uprzejmościowe, analiza dyskursu, analiza konwersacji). Ma szerokie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu gramatyki, słownictwa oraz pisania akademickiego.

mgr Olga Pieńkowska-Kordeczka

Absolwentka anglistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Translation Studies na Trinity College w Dublinie. Ukończyła podyplomowe studia z Administracji Europejskiej, specjalizacja zarządzanie projektem, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dwuletni kurs English and European Law prowadzony przez Cambridge University, Faculaty of Law na Uniwersytecie Warszawskim. Czynny tłumacz, prowadzi zajęcia translation workshops i academic writing w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

mgr Łukasz Rejter

anglista, tłumacz, zajmuje się tworzeniem i obsługą baz tłumaczeniowych i terminologicznych. Produkt Manager w jednej z warszawskich agencji tłumaczeniowych, prowadził projekty tłumaczeniowe i terminologiczne z wykorzystaniem narzędzi CAT, współtwórca słowników on- i off-line, szkoleniowiec w zakresie narzędzi CAT, obecnie odpowiedzialny za tworzenie, wdrażanie i obsługę systemów zarządzania terminologią.

dr Agnieszka Szarkowska

absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, gdzie prowadzi warsztaty tłumaczeniowe oraz zajęcia z przekładu audiowizualnego. Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie przekładu audiowizualnego, a zwłaszcza napisów dla niesłyszących i audiodeskrypcji w Polsce, a także nauczania przekładu. Prowadzi badania w ramach projektu Digital Television for All koordynowanego przez dr Pilar Orero z Universitat Autònoma de Barcelona. Autorka publikacji z dziedziny przekładu audiowizualnego, członek European Association for Studies in Screen Translation.

mgr Anna Tulej

absolwentka Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz kursu dla tłumaczy konferencyjnych European Masters in Conference Interpreting. Tłumacz konferencyjny, z doświadczeniem zarówno w szeroko pojętym sektorze prywatnym, jak i w tłumaczeniach rządowych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim.

GOŚCIE SPECJALNI

mec Adam Baworowski [bezpieczeństwo danych w sieci]

Adam Sikora [terminologia bankowa]

Dominik .... [podatki]

         [medycyna]

         [film]